Ustawy

Print Friendly, PDF & Email
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (jedn.tekst: Dz.U. z 2017r. poz.1261 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r. poz. 1314)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 160)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646)
 • Ustawa z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r. poz. 151)
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r. poz. 1541)
 • Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 475)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 917)
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 122)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (jedn. tekst: z 2018 r. poz. 143)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 1030)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r. poz. 603)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183)
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r. poz. 1234)
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r. poz. 1454)
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r. poz. 912)
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1160)
 • Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r. poz.1073)
 • Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r. , poz. 1482)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r.poz.2268 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.)

%d bloggers like this: