Przepisy UE

Print Friendly, PDF & Email
  • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. U.E.L 139 z 30.04.2004).
  • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz.Urz.WE L 22 z 26 stycznia 2005r.)
  • Rozporządzenie (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie prekursorów narkotykowych (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.Urz. WE L 047 z 18 lutego 2004r.)
  • Rozporządzenie delegowane komisji (UE) 2015/1011 z dnia 24 kwietnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.Urz. UE.L. 162 z 27 czerwca 2015r.)

%d bloggers like this: