Skargi i wnioski

Print Friendly, PDF & Email

Przepisy prawne regulujące sposób rozpatrywania skarg i wniosków to:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

Przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków :

 • w każdą środę w godz. 10.00 – 11.00

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.

Skargi i wnioski muszą zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego;
 • adres wnoszącego.

Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w następującej formie:

 • pisemnie
 • telegraficznie
 • za pomocą dalekopisu
 • telefaxem
 • pocztą elektroniczną
 • ustnie do protokołu

Skargi i wnioski wpływające do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu są rejestrowane w Centralnym rejestrze skarg i wniosków, prowadzonym przez Sekretariat.
Skargi i wnioski w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu rozpatruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny lub osoby przez niego upoważnione.

Termin załatwiania skarg i wniosków:
Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
Tryb odwoławczy:

 1. Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
 2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może podtrzymać swoje stanowisko.
 3. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Ustawienia Polityki Prywatności

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Tekst Imię i nazwisko, Adres zamieszkania, Adres email, Kategoria, Temat, Treść wiadomości

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?