Zagrożenia związane z obecnością szczurów – obowiązki właścicieli nieruchomości

Print Friendly, PDF & Email

Szczur to rodzaj gryzonia z rodziny myszowatych. Gryzoń ten występuje w Polsce zarówno w miastach, jak i na wsiach. Szczury pojawiają się zazwyczaj tam, gdzie jest brud i dostęp do pożywienia.

 

Gryzonie rozmnażają się w szybkim tempie (od pary szczurów po roku może być 2 tysiące potomnych osobników) dlatego jeśli zaobserwuje się ich obecność, konieczna jest bezzwłoczna interwencja. Szczury są niebezpieczne i mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Są nosicielami oraz mogą przenosić różne choroby zakaźne. Do najczęstszych i najgroźniejszych zalicza się: gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym, szczurza gorączka, choroba Weila, histoplazmoza, hymenolepioza, tyfus plamisty. Warto podkreślić, że do zakażenia może dojść nie tylko poprzez ugryzienie przez szczura. Mocz i kał szczura też mogą być źródłem zakażenia. Może ono także wystąpić na drodze pokarmowej przez spożycie zakażonego wcześniej przez szczura pokarmu i wody.

 

W ostatnim okresie do PPIS w Bytomiu wpłynęło kilka zgłoszeń telefonicznych o inwazji szczurów na terenie miasta Bytomia. Wobec powyższego zobowiązuje się właścicieli, zarządcy nieruchomości o podjęcie odpowiednich działań w celu zwalczania gryzoni. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu przypomina, że w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (jedn. tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 1239) określony jest obowiązek dla właścicieli, posiadaczy lub zarządzających nieruchomością, który brzmi:

 

Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym, w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:

  1. prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;
  2. zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;
  3. usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości;
  4. usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.

 

Standardowe zabiegi deratyzacji wykonywane są 2 razy w roku, co wynika z prawa miejscowego, tj. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bytomia. Zaistniała sytuacja tj. pojawienie się plagi szczurów wskazuje na konieczność wykonania dodatkowych zabiegów deratyzacyjnych, aby zwalczyć szczury, które stanowią niebezpieczeństwo dla mieszkańców.

%d bloggers like this: