Wymagane dokumenty i załączniki.

Print Friendly, PDF & Email

Wniosek (podanie o dopuszczenie do użytkowania) + załączniki (wymagane kserokopie, oryginały dokumentów tylko do wglądu):

 

jeżeli odbiór obiektu w myśl art. 56 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.):

  • Decyzja Prezydenta Miasta lub Starosty Powiatowego zezwalająca na budowę, przebudowę obiektu lub na zmianę sposobu użytkowania;
  • Egzemplarz projektu budowlanego (do wglądu) uzgodnionego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez rzeczoznawcę do spraw sanitarno-higienicznych lub w tut. stacji przez PPIS w Bytomiu (kserokopie rzutów poszczególnych kondygnacji);
  • Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie lub ze zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami;
  • Oświadczenie kierownika budowy o zastosowaniu materiałów w trakcie budowy materiałów posiadających stosowne atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty;
  • Opinia kominiarska lub protokół pomiaru skuteczności wentylacji

 

jeżeli w myśl art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.):

  • Egzemplarz projektu budowlanego (do wglądu) uzgodnionego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez rzeczoznawcę do spraw sanitarno-higienicznych lub w tut. stacji przez PPIS w Bytomiu (kserokopie rzutów poszczególnych kondygnacji).
  • Opinia kominiarska.

 

Do pobrania/Druki

%d bloggers like this: