Uzyskanie atestu na grzyby świeże i suszone

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr Z/0147/13/13 Dyrektora PSSE w Bytomiu z dnia 15 października 2013 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu można uzyskać atesty na grzyby świeże.

Aby grzyby świeże zostały dopuszczone do obrotu, muszą spełniać następujące warunki:

 1. są jednego gatunku,
 2. nie są rozdrobnione, z wyjątkiem podzielonych jeden raz wzdłuż osi ich trzonów, a tak że nie mogą być wyłącznie trzony lub trzony oddzielone od kapeluszy w ilości przekraczającej liczbę kapeluszy,
 3. nie wykazują zapleśnienia,
 4. nie występują w nich żywe larwy lub kanaliki po larwach muchówek, a ilo ść grzybów zaczerwionych pierwotnie nie przekracza 5% masy całkowitej grzybów,
 5. zawartość substancji zanieczyszczających organicznych, w szczególności ściółki, mchu, igliwia, nie przekracza 0,3% masy całkowitej grzybów,
 6. zawartość substancji zanieczyszczających mineralnych nie przekracza 1% masy całkowitej grzybów.

Koszt uzyskania atestu jest określony w załączniku nr 1 w/w zarządzenia.

Wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011 r., Nr 155, p oz. 672). Są to:

 1. boczniak ostrygowaty
 2. borowik szlachetny
 3. czubajka kania
 4. gąska zielonka
 5. kolczak obłączasty
 6. koźlarz babka
 7. koźlarz czerwony
 8. koźlarz grabowy
 9. lejkowiec dęty
 10. lejkówka wonna
 11. łuskwiak nameko
 12. łuszczak zmienny
 13. maślak pstry
 14. maślak sitarz
 15. maślak ziarnisty
 16. maślak zwyczajny
 17. maślak żółty
 18. mleczaj pó źnojesienny (jodłowy)
 19. mleczaj rydz
 20. mleczaj smaczny
 21. mleczaj świerkowy
 22. opieńka miodowa
 23. piaskowiec kasztanowaty
 24. piaskowiec modrzak
 25. pieczarka dwuzarodnikowa (ogrodowa)
 26. pieczarka lśniąca
 27. pieczarka ogrodowa
 28. pieczarka polna
 29. pieczarka miejska (szlachetna)
 30. pieczarka zaroślowa
 31. pieprznik jadalny (kurka)
 32. płachetka kołpakowata
 33. pochwiak wielkopochwowy (pochwiasty)
 34. podgrzybek brunatny
 35. podgrzybek zajączek
 36. podgrzybek złotawy
 37. trufla czarnozarodnikowa
 38. trufla letnia
 39. trufla zimowa
 40. trzęsak morszczynowaty
 41. twardziak
 42. twardzioszek przydrożny
 43. ucho bzowe
 44. uszak gęstowłosy (grzyby mun)

W podobny sposób zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr Z/0147/13/13 Dyrektora PSSE w Bytomiu z dnia 15 października 2013 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu można uzyskać atesty na grzyby suszone.

Warunki dopuszczenia do obrotu grzybów suszonych s ą następujące:

 1. są jednego gatunku,
 2. są w postaci całych owocników, samych kapeluszy lub krajanki, jeżeli do ich sporządzenia użyto jednego z gatunków grzybów świeżych wymienionych w punktach: 1-10,13-25, 29, 31, 34-36,40-41 oraz 43-44 załącznika nr 1 przytoczonego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkc ji przetworów grzybowych, środków spo żywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011 r., Nr 155, poz. 672);
 3. nie zawierają więcej niż 12% wody.

Koszt uzyskania atestu na grzyby suszone równie ż określa załącznik nr 1 w/w zarządzenia.