Podstawowe przepisy prawne, które regulują wymagania dotyczące uzyskania opinii – zezwolenia na prowadzenie działalności dla obiektów żywnościowo – żywieniowych.

Print Friendly, PDF & Email

Podstawowe przepisy prawne, które regulują wymagania dotyczące uzyskania opinii – zezwolenia na prowadzenie działalności dla obiektów żywnościowo – żywieniowych:

  • Ustawa z dnia 14. 03. 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 1998 r. tekst jednolity Dz. U. 2011 r. Nr 212, poz. 1263

Przepisy ogólne

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002  z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
  2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 136, poz. 914).
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004  z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730)

Urzędowa kontrola żywności

  1. Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.
  2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzje 2006/504/WE.

 

%d bloggers like this: