Dokumenty niezbędne do uzyskania opinii – zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na użytkowanie środka transportu, na zmianę właściciela obiektów żywnościowo – żywieniowych.

Print Friendly, PDF & Email

Dokumenty niezbędne do uzyskania opinii – zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na użytkowanie środka transportu, bądź zaświadczenia o zmianie właściciela obiektów żywnościowo – żywieniowych:

  • Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
  • Kserokopia umowy najmu (w przypadku zmiany podmiotu prowadzącego działalność)
  • Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu
  • Kserokopia aktualnego wyniku badania wody (badania przeprowadzone w laboratorium akredytowanym/zatwierdzonym)
  • Opracowana dokumentacja kodeksu GHP / GMP, a także dokumentacja systemu HACCP odpowiednia do zakresu i wielkości prowadzonej działalności
  • W przypadku środków transportu żywności, które będą przewozić mięso i wędliny należy przedstawić Zaświadczenie z Weterynarii potwierdzające, że zakład jest pod ich stałym nadzorem
  • Umowa – zlecenia na wydanie opinii (wypisana i złożona w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu) bądź pismo o wydanie aktualnego zaświadczenia

 

Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, każdy podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze powiadamia właściwy organ o każdym przedsiębiorstwie pod jego kontrolą, które uczestniczy w jakimkolwiek z etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności w celu rejestracji każdego z takich przedsiębiorstw.

 

Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze zapewniają również, że właściwy organ zawsze posiada aktualne informacje na temat zakładów, w tym poprzez powiadamianie o każdej istotnej zmianie w działalności i o każdym zamknięciu istniejącego zakładu.

%d bloggers like this: