Sekcja Higieny Pracy

Print Friendly, PDF & Email

Kierownik Sekcji: mgr Edyta Szyndlar

III piętro, pokój nr 47/48, telefon: 032 397-66-73

hp@psse.bytom.pl

 

Sekcja Higieny Pracy rozpoznaje, ocenia i kontroluje zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy. Kontroluje przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.

Przedmiotem kontroli pracowników sekcji HP są zagadnienia związane z higieną pracy między innymi:

  • ustalenie czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy;
  • sprawdzenie stanu sanitarno-higienicznego otoczenia zakładu, pomieszczeń pracy, pomieszczeń sanitarno-higienicznych;
  • sprawdzenie przestrzegania przepisów dot. substancji i mieszanin chemicznych;
  • sprawdzenie przestrzegania przepisów w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy;
  • sprawdzenie przestrzegania przepisów w sprawie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy;
  • nadzór nad ustawowym zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych;
  • przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego w przypadku podejrzenia choroby zawodowej u pracownika;
  • dokonania oceny zabezpieczenia pracowników przed szkodliwym działaniem środowiska pracy.

 

Czynności kontrolne mają za zadanie porównać stan faktyczny, występujący u danego pracodawcy, ze stanem prawnym. W myśl art. 27 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w razie stwierdzenia naruszeń wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Jeżeli naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia) z terminem natychmiastowym.

 

Chcesz uzyskać informacje w sprawie chorób zawodowych (CHOROBY ZAWODOWE)

Do pobrania/Druki

 

%d bloggers like this: