Dokumenty wymagane do przeprowadzenia ekshumacji zwłok.

Print Friendly, PDF & Email

Ekshumacja – wymagania dotyczące uzyskiwania zezwolenia na jej dokonanie, dokumenty, warunki przeprowadzania.

Wymagania dot. ekshumacji zwłok określa art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 587 z późn. zmianami) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 783 z późn.zmianami).
Zgodnie z powyższymi przepisami :

 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, którymi są :
 2. Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok i szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko – sądowych.
  – pozostały małżonek,
  – krewni zstępni,
  – krewni wstępni,
  – krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
  – powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
 3. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna:
  – w okresie od 16 października do 15 kwietnia,
  – we wczesnych godzinach rannych,
  – o terminie ekshumacji należy zawiadomić właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad ekshumacją,
  – przy ekshumacji mogą być obecne tylko osoby bezpośrednio zainteresowane (najbliższa rodzina zmarłego),
  – o zamierzonej ekshumacji zawiadamia się pisemnie zarząd cmentarza.
 4. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne takie jak : cholera, dur wysypkowy lub inne riketsjiozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka lub inne wirusowe gorączki krwotoczne, nie mogą być ekshumowane przed upływam 2 lat od dnia zgonu.
 5. Jeżeli pomiędzy członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym wyrokiem sądu.
 6. Zezwolenie w formie decyzji na przeprowadzenie ekshumacji wydaje, po rozpatrzeniu złożonego wniosku właściwy terenowo dla miejsca ekshumacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

  Ekshumacja. Wymagania dotyczące uzyskiwania zezwolenia na jej dokonanie, dokumenty, warunki przeprowadzania. (153,0 KiB, 1 616 pobrań)