Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Print Friendly, PDF & Email

Kierownik Sekcji: mgr Krzysztof Ziora

III piętro, pokój nr 42, telefon: 032 397-66-31

hdim@psse.bytom.pl

 

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży realizuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zakresu zdrowia publicznego poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie:

  • higieny placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci od 20 tygodnia do 3 lat (żłobki)
  • higieny procesów nauczania i wychowania higieny pomieszczeń oraz wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach, placówkach oświatowo – wychowawczych i szkołach wyższych
  • przestrzegania ogólnych wymogów higieny pracy oraz bezpieczeństwa w warsztatach szkolnych praktycznej nauki zawodu
  • przestrzegania przepisów o substancjach niebezpiecznych i preparatach chemicznych w pracowniach, klaso – pracowniach, laboratoriach oraz w warsztatach szkolnych.
  • higieny wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży
  • higieny pomieszczeń ośrodków szkolno – wychowawczych, internatów oraz innych placówek zapewniających opiekę i wychowanie ucznia w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
  • promowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia poprzez eliminację zagrożeń narkomanii, palenia tytoniu, a także poprzez przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej

W wyniku powyższych działań przygotowuje się analizy i ocenę stanu sanitarno – higienicznego obiektów i placówek oświatowo – wychowawczych dla Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach oraz dla władz samorządowych miast, starostw i gmin z rejonu działania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

 

Do pobrania/Druki

%d bloggers like this: