Polityka Jakości

Print Friendly, PDF & Email

Polityka Jakości Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu

Jakość jest podstawowym czynnikiem pozwalającym na uzyskanie wiarygodnych, rzetelnych i obiektywnych wyników badań laboratoryjnych wykonywanych przez pracowników PSSE w Bytomiu. Może także na trwałe zapewnić wiarygodną pozycję na rynku badań umacniając zaufanie klientów do świadczonych usług badawczych. Badania, które wykonuje Oddział Laboratoryjny Stacji dotyczą zagrożeń zdrowotnych i oceny higienicznej środowiska, w tym środków spożywczych, wody oraz materiałów biologicznych pochodzących od pacjentów.

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu działając zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN EN ISO/IEC 17025 stawia sobie jako główne cele strategiczne:

 • ciągłe doskonalenie procesu zarządzania Oddziałem i kierowania badaniami,
 • stałe podnoszenie kompetencji technicznych Oddziału,
 • wdrażanie najnowszych światowych i krajowych osiągnięć z prowadzonej dziedziny badań do rutynowej działalności Oddziału,
 • zapewnienie i utrzymywanie wiarygodności, niezależności, bezstronności i poufności badań.

Realizacji powyższych celów strategicznych służy wdrożony i udokumentowany System Zarządzania jednoznacznie określający organizację pracy Oddziału, stosowane metody badawcze, wyposażenie pomiarowe i badawcze oraz sposób opracowywania wyników i przygotowywania sprawozdań z badań.
Strategiczne cele jakościowe Oddziału są realizowane przez:

 • właściwe zarządzanie i zaangażowanie kierownictwa Oddziału w zapewnienie satysfakcji personelu z wykonywanej pracy i motywację do stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • unowocześnianie wyposażenia badawczego i jego właściwą eksploatację,
 • wykazywanie kompetencji i profesjonalizmu poprzez stosowanie systemu wzorcowania, sprawdzania wyposażenia pomiarowego
  i badawczego oraz wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę jakości badań,
 • zapewnienie ochrony posiadanych informacji o Klientach,
  zdobywanie i utrzymywanie zaufania Klientów poprzez rzetelne i terminowe wykonywanie badań i współpracę także po zakończeniu badań,
 • wdrażanie efektywnych sposobów komunikacji w laboratorium,
 • zaangażowanie kierownictwa w procesy ciągłego doskonalenia.

Personel Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Bytomiu deklaruje, że najwyższa jakość badań jest celem priorytetowym w jego pracy zawodowej, zna politykę i dokumentację istniejącego Systemu Zarządzania i stosuje obowiązujące procedury w swojej codziennej pracy.

%d bloggers like this: