Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

Print Friendly, PDF & Email

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: ppis@psse.bytom.pl, za pośrednictwem ePUAP lub pisemnie na adres: 41-902 Bytom ul. Stanisława Moniuszki 25.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@psse.bytom.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Strony w domenie http://psse.bytom.pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.

 

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów (przykład: sąd, policja, prokuratura).

 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO ORAZ PROFILOWANIE

Nie dotyczy.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani / Pana dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 531 03 00.

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale uwarunkowuje możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

%d bloggers like this: