Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w zakresie kierowanej do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu korespondencji oraz rozmów telefonicznych

Print Friendly, PDF & Email

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: ppis@psse.bytom.pl, za pośrednictwem ePUAP lub pisemnie na adres: 41-902 Bytom ul. Stanisława Moniuszki 25.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@psse.bytom.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przesłanej do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu korespondencji oraz spraw załatwianych telefonicznie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W zakresie rozmów telefonicznych dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a tj: udzielonej zgody w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania.

 

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane lub mogą mieć do nich dostęp następujące kategorie odbiorców:

  • inne właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracyjne, sądy – jeżeli na mocy przepisów szczególnych administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te są uprawnione do żądania udostępnienia takich danych.
  • inne strony lub uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje prawo wglądu w akta prowadzonego postępowania,
  • dostawcy usług, z których korzysta administrator celem zapewnienia wykonywania przez niego zadań, w tym dostawcy oprogramowania, dostawcy usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi.

 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO ORAZ PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania;

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 531 03 00.

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi i informacji.

%d bloggers like this: