Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – przetwarzanie w związku ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Print Friendly, PDF & Email

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: ppis@psse.bytom.pl, za pośrednictwem ePUAP lub pisemnie na adres: 41-902 Bytom ul. Stanisława Moniuszki 25.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@psse.bytom.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora np. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów (przykład: sądowi, Policji).

 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO ORAZ PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 531 03 00.

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane pochodzą od osób których dane dotyczą.

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia wniosku.

%d bloggers like this: