INFORMACJA dla przedsiębiorców sektora spożywczego

Print Friendly, PDF & Email

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje:

Z dniem 13.12.2014r. dla przedsiębiorców sektora spożywczego obligatoryjnym stało się przestrzeganie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011r. w sprawie przekazywania  konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1924/2006 i 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/205/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji nr 608/2004 (Dz. U. UE z 2011, nr 304).

Dnia 09.01.2015r. wszedł w życie krajowy akt prawny, który m.in. precyzuje jakie informacje muszą być udostępnione konsumentowi finalnemu w miejscu sprzedaży środków spożywczych bez opakowania lub pakowanych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie, lub pakowanych do bezzwłocznej sprzedaży, którym jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29).

W związku z powyższym wnoszę o sprawdzenie, czy oferowane przez Państwa środki spożywcze sprzedawane „luzem” są oznakowane zgodnie z zapisami zawartymi w ww. normach prawnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bytomiu
mgr Jolanta Wąsowska

Zobacz również...