Zakres badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w trakcie wykonywania czynności odbiorowych.

Print Friendly, PDF & Email

Przypadek 1 – nowy obiekt, do którego doprowadzone jest nowe przyłącze wodociągowe, obiekt po długim przestoju (kilka miesięcy), obiekt z ingeręcją w instalację wodociągową, posiadający własne ujęcie wody.

 

Fizykochemia

 • Barwa
 • Mętność
 • Przewodność elektryczna
 • Stężenie jonów wodoru (pH)
 • Zapach
 • Smak
 • Jon amonowy (azot amonowy)
 • Mangan
 • Żelazo

 

 

Mikrobiologia

 • Escherichia coli (E. coli)
 • Paciorkowce kałowe (enterokoki)
 • Bakterie grupy coli
 • Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) *)
 • Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22oC
 • Przypadek 2 – obiekt adaptowany, obiekt w którym dokonuje się zmiany sposobu użytkowania z niewielką ingerencją w instalację wodociągową (np. wymiana baterii, doinstalowanie umywalki) niezwiązany z produkcją lub obrotem żywnością, obiekt funkcjonujący, bez ingerencji w instalację wodociągową związany z produkcją lub obrotem żywnością.

 

 

Mikrobiologia

 • Escherichia coli (E. coli)
 • Bakterie grupy coli
 • Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) *)
 • Paciorkowce kałowe (enterokoki)
 • Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22oC

 

*) Niezbędne jedynie wtedy, gdy woda pochodzi z wód powierzchniowych lub mieszanych

 

 

Badaniom podlega woda wodociągowa przeznaczona do spożycia przy ludzi.
Próbki wody do badań laboratoryjnych powinny być pobrane przez uprawnionego próbkobiorcę przeszkolonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS), posiadającego certyfikat lub przez uprawnionego przedstawiciela PIS.
Lokalizacja punktów pobrania próbek wody powinna być dobrana z uwzględnieniem przebiegu instalacji wodociągowej i rodzaju planowanej działalności gospodarczej.
W myśl art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm) badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez organy PIS.

%d bloggers like this: